Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Programe doctorale și postdoctorale - suport pentru creșterea competitivității cercetării în domeniul Științelor exacte - ID 137750

Autentificare

Am uitat parola
Nu am cont

Adrese utile

Notificare

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi: www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Acasă

Programe doctorale şi postdoctorale - suport pentru creşterea competitivităţii cercetării în domeniul Ştiintelor exacte

 

DESCRIERE PROIECT:

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului constă în “încurajarea excelenţei în cariera de cercetare la nivel universitar, prin sprijinirea doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctoranzi, pentru creşterea implicării şi a motivaţiei în activitatea de cercetare, în domeniile Matematică, Fizică, Chimie, Informatică”. În acest scop, se va urmări atragerea, susţinerea şi motivarea doctoranzilor şi cercetătorilor postdoctoranzi, pentru activitatea de cercetare, atât la nivelul debutului în carieră, cât şi la nivel avansat, beneficiind, astfel, de programe de formare şi documentare, infrastructura instituţională, precum şi de sprijin financiar pentru mobilităţi şi stagii de cercetare.

Obiective specifice ale proiectului:

1.     Crearea unui sistem echitabil, deschis şi transparent de selecţie a resursei umane pentru cercetare, prin atragerea unui număr de 101 doctoranzi şi 36 cercetători postdoctoranzi performanţi care au dovedit competenţe ştiinţifice relevante pentru domeniile proiectului.

2.     Crearea unui sistem coerent de susţinere a excelenţei individuale, prin acordarea de sprijin financiar pentru 101 doctoranzi şi 36 cercetători postdoctoranzi implicaţi; acesta va asigura creşterea nivelului de competitivitate a activităţii fiecărui membru al grupului ţintă selectat.

3.      Acordarea de ajutor pentru cariere atrăgătoare în domeniul de cercetare ales, prin prioritizarea organizării condiţiilor de lucru şi de formare profesională în ideea unei evoluţii sustentabile în toate etapele carierei de cercetare.

4.    Dezvoltarea unei politici de mobilitate pe o piaţă europeană atractivă, deschisă şi sustenabilă, pentru 101 doctoranzi şi 36 cercetători postdoctoranzi, prin demararea de parteneriate şi participări la conferinţe naţionale şi/sau internaţionale care să conducă la obţinerea efectivă de performanţe, productivitate şi opţiuni adaptate standardelor de pregătire profesională, compatibile cu cele ale mediei UE.

Activităţile proiectului:

A1. Managementul proiectului

A.1.1.Stabilire echipă de implementare şi personalul administrativ pentru desfăşurarea activităţilor proiectului;

A1.2 Colaborări cu partenerii implicaţi în vederea desfăşurării activităţilor propuse;

A.1.3.Organizare de reuniuni;

A.1.4.Monitorizarea progresului proiectului;

A.1.5.Raportare tehnică şi financiară;

A.1.6.Achiziţii publice;

A.1.7.Creare şi actualizare pagină web a proiectului;

A.1.8. Realizarea conferinţelor de început şi finalizare proiect.

Activităţi operaţionale:

A2. Selecţia grupului ţintă şi recrutarea regională

A.2.1.Promovare avantaje/oportunităţi oferite de proiect grupului ţintă;

A.2.2.Selectarea grupului ţintă;

A.2.3.Înscrierea beneficiarilor de burse doctorale şi postdoctorale cu documentaţia necesară;

 A.2.4.Furnizare burse doctorale şi postdoctorale beneficiarilor proiectului.

A3. Derularea Programului de Pregătire Universitară Avansată

A.3.1.Monitorizarea îndeplinirii obligaţiunilor contractuale şi evaluarea cercetării grupului ţintă prin activităîi de tutorat şi îndrumare;

 A.3.2.Realizarea şi susţinerea de rapoarte de cercetare de către membrii grupului ţintă; 

A.3.3.Susţinere teză de doctorat;

A.3.4.Identificarea oportunităţilor de finanţare şi depunerea de proiecte de cercetare pentru asigurarea sustenabilităţii activităţilor de cercetare postdoctorală după finalizarea prezentului proiect.

A4. Participarea grupului ţintă la activităţi de formare şi de diseminarea a rezultatelor obţinute în cercetare

A.4.1.Participarea grupului ţintă la module legate de egalitatea de gen/şanse, nediscriminarea şi respectarea diversităţii, dezvoltarea durabilă/protecţia mediului;

A.4.2.Participarea grupului ţintă la seminarii/work-shopuri legate de domeniul lor de cercetare, în vederea acumulării de know-how în domeniul de cercetare, dezvoltării de parteneriate și retele, transfer de informaţii şi imbunătăţirea programelor de cercectare avansată;

A.4.3.Participarea grupului ţintă la cursuri de managementul cercetării în scopul diversificării formelor de pregătire şi dezvoltarea abilităţilor de cercetare avansată.

A5. Sprijinirea financiară a grupului ţintă de a participa la activităţi care vor contribui la consolidarea şi diseminarea cercetării propuse

A.5.1.Furnizare sprijin financiar pentru participarea grupului ţintă la mobilităţi interne/conferinţe interne;

A.5.2.Furnizare sprijin financiar pentru participarea grupului ţintă la mobilităţi transnaţionale; 

A.5.3.Acordare sprijin financiar pentru participarea grupului ţintă la conferinţe/seminarii internaţionale (în spaţiul UE), legate de obiectul cercetării.

A.6. Monitorizarea activităţii ştiinţifice a cercetătorilor

A.6.1.Raportarea activităţii ştiinţifice pe site-ul proiectului de către cercetători;

A.6.2. Centralizarea articolelor ştiinţifice publicate de către cercetători în reviste de profil cotate ISI/BDI.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:

20 luni ( 14.04.2014-13.12.2015 )

BUGETUL PROIECTULUI

Valoarea totală a proiectului din fonduri nerambursabile 9,626,463.00 lei.

PARTENERI:

 

-         Universitatea din Bucuresti – partener 1;

-         Universitatea Babes Bolyai, Cluj – partener 2;

-         Universitatea de Vest din Timişoara – partener 3.